Arkeliet start

WWW Arkeliet

Plakat om kruttets behandling

av Trond Johannessen


Erindring

af den 3die Post af Instructionen for forsigtighed ved al Krud=Behandling
. Dateret den 2den Julii 1776.

Enhver, som er ved Arbeide i eller uden for Krud-Taarnene, bør forrette sin Gierning med saadan ærbødig Stilhed, som det sømmer sig paa et Sted, hvor (ifald den allerhøieste Gud ikke selv i Naade holder sin Haand over Arbeidet) den mindste Uforsigtighed ikke allene kan forvolde alle Tilstedeværende Livs forliis, men endog saavel dette Sted, som de Omliggende, i et Øieblik kan forvandles til en Steenhob; formanes derfor at iagttage al mueligste Varsomhed og forsigtighed ved Krudets Behandling, nøie efterlevende alt hvad til den Hensigt befales og erindres. Forbydes tillige alle og enhver paa det skarpeste og alvorligste, hvad enten de ere ved Krudets Behandling eller dets Transport, enten af fortredelighed under Arbeidet, og endnu langt mindre af letsindighed, at lade udgaae af deres Mund nogen Eeder og Bander, eller nogen letsindig eller liderlid Snak, hvorved den Allerhøiestes Navn bliver vanæret og fortørnet, da saadanne, som deri befindes at have været overhørig og forbrudt sig, uden nogen Overbæren eller Undskyldning strax skal afgaae fra sit Arbeide, og overleveres Skildvagten til forvaring indtil Arbeidet er forbi, hvornæst de i Arrest hensættes, for efter Rettens Kiendelse at lide Dom for sin Forbrydelse.