arkeliet.no home

Arkeliet

Utdrag fra Kjøbenhavns Diplomatarium

  Utdrag av brever og lister som omhandler kanoner krutt og bøsser. De aktuelle tekstene er uthevet. Alt her er hentet fra Eremit.dk som har en fantastisk samling av gamle kildeskrifter etc.
 
 
 

 

Register over utlånt artilleri utstyr fra arkeliet i københavns slott i perioden 1574 - 1588

Bind: IV
Side: 732-735
Nummer: 841

Register paa hues skiøtt, krud, lodt och anndett, som j noglle frem farrinne aarringer er vdlanndt aff Kongelig Maiestetz arckelie her paa Kiøbenhaffns slott till noglle aff adelenn sampt ochsaa borgerre och kiøbmendt her j Kiøbenhaffnn effther theris vdgiffne breffue och forskriffuings liudellse.
--------------------------------------------------------------------------------
Arrildt Huittfelldt.

Paa Arrildt Huitfeldtz skriffuellse till mester Rolleff paa thenndt tidt tøgmester, vnder datum 74 then 6 aprilis haffuer Arrildt fangett till laans, som hans thienner Niels Søffrennsen anammede, men icke bemelt aff huis befallinng,
enckinde barser iiij, der till barse kammers viij,
slangkrudt j fjerding,
barse lodt xl.

Paa Arrildt Huitfeldtz anden breff till mester Rolleff vnder datum 74 then 16 maj haffuer Arrildt Huitfeldt fanget till lons, som hans thienner Hendrich slutter anamede, och Arrildt wdj hanns skriffuelse formelder, att hoffmesterrenn haffde hannom beuilgit samme skiøt till laans,
ij gaadenn jern halffue slanger,
iiij gaadenn falckenether,
iiij smedde halue slanger, kammer støcker medt viij kammers,
viij jern barser medt xvj kammers,
ij tønner slange krudt woge 33½ lispundt,
xij kugeller till huert forskreffne støcke medt all anden tilbehørrinng och
vj lannge spedtze.

Item ett Kongelig Maiestetz breff till mester Rolleff paa Arrildt Huitfeldtz wegnne, daterit then 20 maj 74, jndeholdendis, att Hans Maiestet haffuer lanndt Arrildt Huitfelldt
iiij smaa gegatenne jern støcker, huor emodt Arrildt skulle jgenn till vnderpantt lade leffuere
ij dobbeldt falckenether aff kobber
till saa lennge handt samme jern støcker lodt jgenn leffuere. Nu kanndt icke eigentliche wiidis, om nogenn aff forskreffne støcker haffuer werrit Arrildt følachtig paa samme breff, efftherdj thenne breffs datum och Arrildtz breffue och register kommer icke offuer enns, icke heller finndis der nogen stedt antegnitt, att Arrildt haffuer nogenn kobber støcker lade leffuerre her till arckeliet.

Anno 1576 then 18 martij paa Arrildf Huidtfeldtz egenn och vnderskreffuenn register haffuer hans thienner Esaias Bernnow paa hanns wegnne bekommet, dog icke bemelt aff huis befallinng,
iiij dobbelthe barser medt viij kammers,
ij tønner slangekrudt woge 32 lispundt,
xl jern falckenethe kugller,
xxx barse kugller.

Summa paa forskreffnne geskiødt och anndett, som Arrildt Huitfeldt haffuer lonntt och bekommet:
2 halffue slanger engliske gaadenn støcker,
4 halffue slanger, smedde kammerstøcker medt viij kammers,
4 dobbelthe barser medt viij kammer,
8 barser medt xvj kammer,
4 ennkinde barser medt viij kammer,
4 jern falckenether engliske støcker,
4 thønner slangekrudt woge ij skipundt x lispundt,
4 fierrenndell slangekrudt,
72 jernn halffue slangekugller,
88 jernn falckenethe kugller,
166 barse kugller,
j dosinn lange speise,
jtem ladeskufflle, forsetter och wisker till 6 halffue slannger,
4 falckenether ch
8 barser.

IV s.733

--------------------------------------------------------------------------------
Knudt Grubbe.

Anno 1581 thenndt 7 augusti formellendis hanns handtskrifft att haffue fanget till laans effther Christoffer Walckendorffs befallinng
iiij gegatenne jernfalckenether woge vij skippundt iij lispundt.

Christenn Frys.

Rester aff huis Christenn Frys till Borrebye bekom till laanns effther Christoffer Walckendorffs befallinng anno 85 6 junij
j ferrendell slangekrudt wog v lispundt,
xvij jernn falckenethe kugller,
j kobber falekenethe lade skufflle.

Børge Trolle.

Anno 1590 thendt 29 aprilis effther regierrinngs raadtz befallinng haffuer Børge Trolle fannget till laanns
viij gaaddenn jern halffue slanger woge xxvj skipundt vj lispundt,
iiij smedde skermbrecker woge tilsammen iiij skipundt vij lispundt,
iiij kobber ladeskofflle medt wisker och forsetter
.

Borger och kiøbmendt her wdj Kiøbenhaffnn.

Marcus Hes, fordum borgemester.

Anno 85 then 3 junij effther Christoffer Walckendorffs befallinng bekom Marcus Hes till laanns j tønne slangekrudt. Borgemester och raadt j Kiøbenhaffnn rester endnu aff huis the effther regierrinngs raadtz befallinng bekomme till laanns till then munsterinng emodt konning Jacobs aff Skottlanndtz ankompst her till byenn then 17 februarij anno 90
v lange rør,
j hellebaarde,
ij fedder spydt,
vij krudtflasker
.

Anno 91 then 27 nouembris effther regierrinngs raadtz befallinng bekom till laans Albritt Albretsenn, Peder Munch, borgemesterre, Madtz Hansen, raadmandt, Michell Lange, tholder, Søffrenn Andersen, Dirick møller, Hellmaner Rode och Hanns Holst
ij jern gaaden helle slanger woge xij skipundt iiij lispundt iiij skalepundt.

Albret Albrettsenn allenne.

Rester fraa Albrett Albrettsenn aff huis handt bekom till laanns anno 86 then 7 aprilis effther sallig Kongelig Maiestetz egenn mundelig befallinng
v gaadenn jern halue slanger woge xxviij skipundt xiiij lispundt xiij skallepundt,
x skibs laader,
x kobber ladeskofflle
.

Albret Albretsenn, Johann von Gelleren, Simmen Surbeck, Hendrich Strugman och Hendrich Strottman medt theris skipper Morthen Jacopsenn haffuer bekommit till laanns anno 78 then 12 decembris aff Christoffer Walckendorffs befallinng
iiij gaadenn jern halffue slanger,
ij gaadenn jern falckenether woge till sammen xvij skipundt.

Niels Søffrennsen, fordum raadmandt, effther Christoffer Walckendorffs, Coruitz Tønnisøns och Arrildt Huidtfeldtz befallinng haffuer bekommit till lanns anno 90 then 28 maj
iiij gaaden jern helle sanger(!) woge xxiij skipundt iij lispundt,
jcxx jernn kugller woge iij skipundt vj lispundt,
j tønne slangkrudt wog xviij lispundt,
iiij kobber ladeskoffller medt wisker och forsetter
.

Simmen von Sallinng haffuer lantt och bekommet effther Christoffer Walckendorffs befallinng then 28 julij anno 87
ij døsinn lange speiser.

Item then 12 junij anno 90 effther regierrinngs raadtz befallinng bekom Simen von Sallinng
ij smedde steenstøcker woge iij skipundt v lispundt,
lx jernn kugler woge viij lispundt.

Hanns von Andorffenn, Johann von Dellen, Hendrich von Førreun och skipper Thies Johannsønn haffuer fangitt till lanns tendt 24 julij anno 88 effther Christoffer Walckendorffs befallinng
ij gaadenn jernn halffue slanger woge viij skipundt viij lispundt,
ij storm haager,
iiij lunthe rør,
xx jern kugler woge 6 lispundt 4 skalepundt.

Hanns suckerbager j Malmøhe effther Christoffer Walckendorffs befallinng bekom till laans then 17 junij anno 90
ij tønner slangekrudt woge till sammen xxxv lispundt.

Niels Knub och Pouell Kolding, skiøtter wdj porthen, effther Christoffer Walckendorffs befallinng bleff thennom offuer antuorditt then 24 augusti anno 88
ij lange rør, ij krudtflasker, ij spender och ij former.

 

Brev fra Kjøbenhavns Diplomatarium 10 Feb. 1596 Til Carll Bryske.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Widt, effthersom wy forfarre, huorledis affgangne Simen Surbeck, Albret Albretsen, fordum borgemesterre ther wdj wor kiøbstedt Kiøbenhaffnn, Hendrich Struchman och Hendrich Strattman, borger ther sammestedtz, medt theris skipper widt naffn Morthen Jacopsenn skall wdj wor kierre her faders salige och hoglofflig jhukommelsis tidt haffue bekommit till laans aff wortt arckelie ther for wortt slott Kiøbenhaffnn
firre gaadenn iern halffue slanger,
tho gaadenn iern falckenether, woge tillsammen xvij skipund.

Tisligiste skall affgangne Marcus Hes, fordum borgemester ther sammestedtz, haffue bekommit aff arckeliet
en halff thønne slangekrudt, sammeledis skall forskreffne Albret Albretsenn medt Peder Munck, borgemester, affgangne Madtz Hansen, raadmandt, och Michell Lanng, tolder, sampt Søffren Andersenn, Dirich møller, Hellmer Rode och Hanns Holst, borger thersammestedtz, haffue bekommit
tho jern gaadenn helle sanger (sic), woge xij skippundt iiij lispundt iiij skolpundt, wdj lige maade haffuer forskreffne Albret Albretsennn bekommit till lohnns effther hogbemelte wor kierre her faders mundelig befallinng
fem gaadenn halffue sanger(!), woge xxviij skippundt xiiij lispundt xiij skolpundt,
x skips lader,
x kobber lade stucker.
Tisligiste skall affgangne Niels Søffrensen, fordum raadmandt thersammestedtz, haffue bekommit till lohns
firre gaaden jern heelle sanger(!), woge xxiij skipundt iij lispundt,
jc xx jern kugler, woge iij skipundt vj lispundt,
j thønde slangekrudt, wog xviij lispundt,
iiij kobber lade skoffler medt wisker och forsetter
.

Wdj lige maade haffuer Hanns von Andorffenn, Johan von Dellen, Hendrich von Førenn och skipper Thies Johansen haffue(!) bekommit till lonns
tho gaadenn jern halffue slanger woge viij skippundt viij lispundt,
tho storm hager,
firre luntrør,
xx jern kugler, woge vj lispundt iiij skolepundt.

Sammeledis er der bleffuenn antuorritt Niels Knub och Pouell Kolding, skiøtter wdj porthenn, tho lange rør,
tho krudt flasker,
tho spender och
tho former.

Thj bede wy dig och wille, attu alffuorligenn tillholder forskreffne Kiøbenhaffns borgerre eller och theris arffuinge, som erre medt dødenn affgangen, saa och forskreffne skiøtter, att the forskreffne skiøtt, krudt, lodt och huis anditt saa gott wdj thet stedt medt thet første lader egen leffuere ind wdj forskreffne wor arckely wor arckeliemester thersammestedtz till hennde, eller och att the thennom ther om medt thet første emodt os elskelige tilforordnede regierrings raadt erklerer, huorledis der om er, saa the der om kunde wiide beskedt och paa worre wegnne therudindenn wide thennom att rethe. Ther met etc. Actum Colding 10 februarij anno 1596.

Knudt Grubbe, Christenn Frys och Børge Throlle finge breffue, att effthersom Kongelig Maiestet er kommen j forfarrinng, huorledis the wdj Kongelig Maiestetz salig och hoglofflig jhukommelsis tidt skall haffue bekommit till lons aff arckeliet for Kiøbenhaffn skiødt, krudt och lodt effther theris der paa vdgiffnne beuis, att the derforre medt thet første lader igenn leffuerre jnd wdj forskreffne arckelie samme skiøtt, krudt och lodt eller och anditt saa gott wdj thet stedt arckeliemesterren thersammestedtz till hennde, eller och thennom hos regierrings raadt erklerer huor der om er, saa the der om kandt wide beskedt. Actum Coldinghus 10 februarij anno 1596.

11 Avg. 1658.

Om Christianshavns Forsvar.

Peter Kalthof.
Wores tøymester Peter Kalthof hafuer at lade vere følgagtig til vor kiøbsted Christianshafns fornødenhed, som hand did hafuer at udforskaffe, 8 atten pundiger støcker med tilhørige fornøden kugler, krud oc jernskraa, tou hundrede morgenstjerner, 40 musqveter med tilhørige bandelier, krud oc lundter oc en deel halfue picker. Af etc.
Hafniæ 11 augusti 1658.

Bind: VII
Side: 120
Nummer: 184
8 dec 1685
Forbud mod Brug af Nøglebøsser, Antændelse af Raketter osv.

Forbud paa trøk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom vj komme udj erfaring, hvorledis nogle vanartige mennisker tid effter anden skal lade sig forlyste med nøgle-bøsser at skyde, raqvetter at lade afgaa, svermere, budicher oc andet deslige, opfyldte med krud, at antende oc bortkaste iblant huusene her j voris etc. Kiøbenhafn, hvoraf u-lychelig jldebrand oc anden skade lettelig maatte entstaa, da have vj allernaadigst for got befundet at byde oc befale, saasom vj oc hermed alvorligen etc. alle oc een hver, saavel her j voris etc. Kiøbenhafn som udj alle andre steder oc paa landet over alt udj begge vore riiger Danmark oc Norge, at de sig gandske entholder fra, saadan vanartighed enten ved dag eller nat paa gaderne at øve eller noget, som før er meldt, med jld at anstiche oc iblant huusene, tændt eller u-tendt, at henslenge. Betrædis nogen dermed, som er kommen til skiæls- oc lav-alder, eller det dennem lovligen overbevjsis, straffis paa kroppen med arbeid j jern paa Bræmerholm j visse aar eller paa livet, efter forseelsens beskaffenhed. Men er det børn, da straffis de med jern j Børnehuuset paa nogen tid. Hvorefter alle etc. Oc befalis hermed voris stiftsbefalingsmænd, amtmænd, præsidenter, borgemestere oc raad, fogder oc alle andre, som denne etc. Givet etc. Hafniæ d. 8 decembris 1685.

Bind: V
Side: 648
Nummer: 1624
8 Avg. 1659
Til Bertram de La Coste.

Wores naadigste willie oc befaling er, at wores obriste ofver Tøyghuuset Bertram de La Coste, naar stadshopman os elskelig Friderich Turesen det lader paakrefve, til nie compagnier af borgerskabet til hver compagnie en half tønde krud, - store bundte lundter oc 600 kugler lefverer. Dermed etc. Hafniæ 8 augustj 1659.

Bind: V
Side: 407
Nummer: 917
14 April 1657
Jens Lassen faar udleveret forskjellige Ting fra Tøjhuset.

Til Peter Kalthoff.

Voris tøymester, Peter Kalthoff, haffuer at lade woris renteriskriffuer Jens Laszen af Tøyhuset her for wort slot Kiøbenhaffn were følgactig imod revers, at hand enten det samme eller lige saa got inden 14 dage fra dette wort brefs dato will igen der ind forskaffe, nemlig 3 centner krud, 60 trey oc to pund kugler, 40 knipler oc skieftanger, 25 musqveter, 25 huggers, 30 endtrebiler, 100 pd. musqvet kugler, 6 pistoler, 1 tromme och 12 piquer. Hafniæ 14 aprilis 1657.

   
   

 

 

 

 

Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] om kopiering fra arkeliet.no