Arkeliet start

WWW Arkeliet
Arkeliet.net home

Rytterplakaten

av Kjell Ingvaldsen


Forslag til sikkerhetsregler for de som deltar med
hest, eller som har ansvar for deltagelse med hest.
§1 Når hest deltar på militærhistoriske arrangement må alle nødvendige hensyn tas til sikkerhet for dyr og mennesker. Det skal alltid være utpekt en med tilstrekkelig heste-kyndighet som har ansvaret for sikkerheten i forbindelse med hestene. Dog viler til enhver
tid hovedansvaret for hver ekvipasje på den enkelte rytter/kusk.

§2 Hestene må kunne beskyttes mot skremmende støy etc, og sikres nødvendig ro og hvile. Ved arrangementsområdet må det være mulig for ekvipasjene å kunne trekke seg tilbake, så de blir tilstrekkelig skjermet for støy ol. Når hest er til stede på selve arrangements-området må det ikke forekomme spill, skyting etc som ikke er avklart med den ansvarlige for sikkerheten med hestene.

§3 Ved arrangementet må hestene om nødvendig ha tilgang til oppstalling og/eller beite/luftegård, slik at de kan få ro og hvile. Ligger stall, beite eller luftegård i forbindelse med arrangementsområdet, må det være streng disiplin på alt som kan forstyrre dyrene når de oppholder seg her. Hestene må være sikret nødvendig ro. Stall, beite og luftegård må også ha tilstrekkelig overvåkning. Hestene må også sikres tilgang til nødvendig mat og drikke.

§4 Ingen må gis ansvar for hest uten å være kvalifisert for dette. Rytter og hest sitt temperament, treningsnivå etc må være i samsvar med hverandre, og tilpasset situasjonen ved arrangementet. En lite trent rytter må ikke gis en urolig hest osv, og hestenes deltagelse må tilpasses til ekvipasjenes totale trenigsnivå, hvor godt samkjørt de er osv, og til forholdene ved arrangementet. Dette gjelder både helheten, og den enkelte ekvipasjes oppdrag innen de større rammer.

§5 Skal hest brukes for å illudere kamp, må dette skje på en sikker måte. Angrep må ikke gjennomføres uten etter utrykkelig avtale, og skal normalt avbrytes på trygg avstand. Ved angrep mot ikke-ridende må alltid rytterene bryte av angrepet. Møtes to rytteravdelinger skal det på forhånd være avtalt hvem som skal bryte, og når.

Nærkamp må ikke forekomme uten å være nøye innstudert. Det er ytterst viktig at alle innvolverte hester og ryttere er godt samtrent, både hver enkelt ekvipasje, og de forskjellige ekvipasjer med hverandre.

§6 Man må forsikre seg om at ryttere og hester har alt nødvendig utstyr, og at dette er av en slik kvalitet at sikkerheten blir så høy som mulig.

§7 Under arrangementet skal hestene normalt alltid holdes under kontroll, og fortrinnsvis i bevegelse. Dette kan kun fravikes hvis alle nødvendige sikkerhetshensyn er ivaretatt på annen måte. Rytterene og andre innvolverte må alltid være oppmerksom på mulige sikkerhets-risikoer, og ha øynene åpne for alle muligheter for å unngå eller redusere disse.

§8 Hvis rytter/kusk ikke er trygg på at ens nærvær, eller utførelsen av en oppgave lar seg gjennomføre på en sikker måte, plikter en å avbryte utførelsen, og om nødvendig fjerne seg fra stedet eller på annen måte eliminere sikkehetsrisikoen. Dette betyr at ekvipasjen straks skal forlate stedet, eller den gjenstand ol som utgjør en risiko øyeblikkelig fjernes fra ekvipasjen og dennes nærhet.