Arkeliet.net home

Det seremonielle ved mønstringer, revyer og bønn. ( innbefatter også ronden.)
Etter reglementet av 1677 og 1704.

 

av Thorbjørn Jensen E-mail:

Kilder.; Peder Todderuds nedtegnelser,
RA. Mønstringsruller, - rapporter, - formularer, - instructioner.
RA. Papirer fra andre offiserer og reglementer – 1677 – 1704.

 
 

 

Jeg har bevisst skrevet dette i fortellende form, ikke bare oversatt fra reglem., da er det lettere å forstå.

Vekking ble gjort ved 4 – 5 tiden om formiddagen, -!? og da skulle alle stå oppstilt ved reveljen. ( det var mange merkelige begrep om formiddag og morgen den gangen.)

Tidlig om morgenen/formiddagen kl.06.00 da det slåes revelje, må vaktens tambour på høyre fløy slå appell først. Dette gjentas av alle vakter langs 1. Linje og tilbake langs 2. Linje og deretter slåes signalet av alle Fanevaktenes tambourer samtidig, så at alt skal gå ordentlig og ègal for seg. ( Linje betyr at bredden er større enn dybden i en formasjon, det var mest brukt på 17 og 18 hundretallet.) Vergatterung slåes kl. 07.00 og da løses alle Fanevakter av.

Fanevaktene ved hver Bataillon skulle bestå av 1 Oberoff. -2 underoff. - 1 tambour og 24 menige.

Under felttog skal der stilles til " en Revue " samt under "en Ordre de bataille ."

Regimentene ble som regel mønstret hver for seg daglig under felttog, det var ved de store mønstringene i roligere tider man mønstret flere regimenter samtidig, gjerne 1 til 2 ganger i året. ( Hvert 4.- 5. år ble det under mønstring holdt sesjon, altså utskriving av nye mannskaper. Denne skulle ledes av en general eller ”dertil beskikket Commissarius og overværes av vedkommende Oberst, Oberstltn. (eller Major) og Captein, samt av Amtmanden , Præsten, Fogden og andre embeds- og bestillingsmænd.” - Mindre utskrivninger kunne også gjøres for å komplettere avdelingene under felttog, og dette ble gjort etter stattholderens befaling. Etter 1706 skulle det holdes sesjon 2 ganger i året.)

Når en " Revue " over armeen under felttog skal avholdes, rykker Infanteriet ut kl. 06.00 og stiller opp " en Ordre de bataille " foran sine telt,

Grenaderene stiller på begge fløyer, tømmermennene enten til høyre eller venstre, alt etter som regimentet rangerer.

1.og 2. Linje er klar. Skal det dannes en 3. Linje, gjøres dette ved at en Generalquartermester anviser plass og linjen retter seg til høyre fløy.

Om Kongen eller en General skal passere " en Revue " linjen, skal Majoren (som står ved grenaderene) når vedkommende er på 12 til 20 skritts (et skritt er 28 tommer eller ca. 70 cm.) - (reglem. for 1704 sier 12 til 15.) avstand foreta "dass gewehr hoch" og deretter presentere ved 6 skritt. Etter 12 skritt Presenter går man over via gewehr hoch til fot gevær, ev. skulder gevær, o. a..

Under Revue passering av konge eller general overleveres mannskapslister over alle regimentets compagnier ved regimentets Oberst. Dette gjentas av alle regimenter og listene skal være etter det foreskrevne Eksemplar.

- Captainene skal salutere med sine piqver, espontoner eller flinter ved å senke spissene mot jorden når vedkommende er på 6 skritts avstand, dette gjelder også for Fanene. (die Fehnel) – Fanene skal bæres over venstre skulder under marsj og ved oppstilt holdes den med venstre hånd tett inntil sitt bryst med spissen rett opp og ved presenter løftes den og høyre hånd griper trekvart alen ovenfor og tar den på strake armer og lar spissen senkes mot øvrighetspersonen med en lang sving, uten at fanen treffer marken.

- Subalterne står rolig og tar sine hatter av, men bukker ikke.

- Grenadercaptainene holder sitt gevær (med påsatt bajonett) "i armen " og når øvrighetspersonen kommer på samme avstand presenterer han sitt gevær ved å senke munningen for deretter å ta det " i armen".

- Løytnantene skal på samme måte stå og ved 6 skritt foreta Presenter uten å senke munningen.

Når vedkommende har passert linjen skal compagniene formeres og inndeles. Først marsjerer grenaderene i et geledd med begge tømmermennene på venstre side foran captainen, dernest captainen og begge løytnantene i et geledd.

Har compagniet en annen stabsoffiser går han litt foran tambourene mellom 2. og 3. Geledd. Så følger compagniet inndelt med 10 og 10 i hvert geledd, de overskytende dannes ved et bakre geledd. Underoffiserer går bakerst i et eget geledd.

Slik skal de også passere kongen eller generalen Revue under marsj, altså ved ca. 16 skritt forberede ved dass gewehr hoch og ved 6 skritt saluttere med Presenter av alle typer våpen. Ansiktene skal vendes mot øvrighetspersonen under 12 skritt Presenter.

Ingen hatter skal tas av under marsj.

Vakten ved de regimenter som skal mønstre trer alltid av ved reveljen, andre vakter blir kommandert.

Under felttog eller krigstid skal hele Infanteriet eller Cavaleriet holde seg klar til Mønstring når som helst, i fall noe skulle skje. Det ble alltid avholdt mønstring ved et eller annet regiment hver dag.

Ved mønstringer stilles det på samme måte som ved revue, med noen unntak. Øvrighetspersonen(e) (ikke kongen) går inn i mellom linjene / geleddene og mønstrer mannskapene. Mønsterruller skulle også være etter det foreskrevne Exemplar pluss mye mer. – (Roullene vare underskefne og forseglede af Hovedoffisererne og alt forefaldene nøie antegnet, saa at Underslæb mest muligt itide maatte forebygges og alt tilbørligen ordnes og indrettes efter Krigsartiklerne og vor Forpleyningsordinants. Efter mønstrings afholdelse skulde alle Rouller indleveres til Slotsloven paa Commissariatscontoiret paa vort Slot Aggershuus og til vor Commissarius og Bogholder sammesteds med Paaskrift, at de saaledes ved Mønstringen ere examineret og rigtig befundne, at han kan beregne dem og bringe dem i Rigtighed.) * Chr.5. krigsart.

Mønsterruller over stående mannskap, samt nye rekrutter skal overleveres og klager skal innberettes. Her skal alt forkynnes, - hvor mange som er døde, - syke, - fraværende / deserterte eller kasserte. Desertører fra fienden som tilbød seg tjeneste i den dansk/norske armè fikk sine Pardonspatenter.

Soldater eller offiserer som ble tatt i Marodering eller Plyndring kunne beordres hengt, o.a.. – ( Marodering eller plyndring ble gjerne gjort i forbindelse med Fouragering ( innkjøp av mat, etc.) hos både fiende, egne bønder og andre. Marodering ble også foretatt av enkelt personer eller bander for egen vinning og det var det værste.)

Ved bønn (gebetstund) skal der rangeres/stilles som ved mønstring, men ikke Fanevaktene, de skal stå med front mot Bataljonen med gevær ved foten, (und ruhen auf dem gewehr). - Underoff. og gemene skal dekke sine øyne og se til marken i ydmyghed.

Skulle en General passere under bønnen, står vakten rolig som den gjør, men om Kongen kommer, trer de alle ut av bønnen og paraderer som ved Revue eller Parade à l`ordinaire.

Det ble også befalt at Feltprosten og Regimentsprestene etter mottatt Ordre skulle overhøre de gemene i regimentene, og da måtte de det.

Hver dag ble det utgitt en Parole, det vil si hvem som skulle være vakthavende og ordregivende offiserer.- s.k de jour av Cavaleriet og Infanteriet. Det ble også ved parolen gitt Instructioner og publiseret mange andre saker som måtte utføres inntil neste parole.

Det ble også utnevnt 2 offiserer til Picqvett, gjerne en Oberstltn. og en Major. ( Picqvetten ble som oftest regulert etter den utgivene Kongelige Ordonance.) Disse måtte selv gi rapport til den øverstkommanderende de jour.

(Picqvett er en vaktstyrke som ble uttatt for å støtte bak feltvakten.)

Hovedronden starter å rondere 1 time etter Tappenstrek og Tap-ronden begynner 1 1/2 time før Reveillen. Alle skal nå rette seg etter Formularet

Som følger.: Før Rondene begynner må overoff. de jour, - 1 underoff. og 4 soldater (fanevakt) gjenkjenne Stabsoffiserene som skal gå eller ride ronden og tillate dette. De skal også følge til neste fanevakt.

Da kan de begynne på høyre fløy av infanteriets første linje.

Idet "Ronden" avgår i fra den første Fanevakten, anroper (meget høyt) Skiltvakten for gevær den, for at alle de andre skiltvakter skal høre at Ronden starter, så at alle poster kan anrope den.

Ronden nærmer seg nå den 2. Fanevakt, men blir stoppet av den for stående gevær skiltvakt på 16 skritts avstand. - Den vakthavende offiser, en løytnant, beordrer ut 1 underoff. og 4 mann som med Feltropet skal avordre den kommende vaktstyrke.

Når dette er mottatt av den nye underoff., roper han til den vakthavende Løytnant at Ronden er riktig og Vakthavende Løytnant roper, Avancer Ronde og tar den ankomne underoff. med sine 4 mann og går tilbake til sin vakt.

Ronden ledes nå frem av den nye underoff. Pluss 4 mann mot neste fanevakt og ved 6 skritts avstand fra fanevakten lar han sine menn presentere gevær, mens han selv blir stående foran med sin partisan eller sponton i hånden og spissen i været. Han spør den ronde gående eller ronde ridende offiser "hvilken Ronde " . -Oberoffiser svarer på spørsmålet (kan være hovedronde eller tapronde) og underoffiseren gir ham parolen og feltropet (feldgeschrei) uten at oberoff. beveger seg eller går av hesten.

Altså ronden skal gå fra vakt til vakt på foreskreven måte. Skulle enten den rondegående eller ridende stabsoff. ville visitere vakten eller dens geværer kunne dette gjøres uten motsigelser.

Stabsoffiserene som går hovedronden skal avgi rapport til Oberst de jour kl. 01.30 (om morgenen ? i følge nedtegnelser og reglement) og til Gen.maj. de jour om formiddagen kl. 07.00,(?) - om det har skjedd noe i løpet av natten eller ikke. Dette skulle gjøres personlig.

Et feltrop kunne f.eks. være " Brav !, - Guds hielp !, - Seyer !. osv..

 

 

 

 

Vedlikeholdes av Trond Johannessen , om Arkeliet, om kopiering fra arkeliet.net